ဉီးစီးဌာန၊  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

သတင်းထုတ်ပြန်သည့် ရက်စွဲ ၊  

 

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှုန်းထားများ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှစ၍ ပြင်ဆင်ကောက်ခံ

 

လိုင်စင်အမျိုးအစား သက်တမ်း ငွေကျပ်
''သ"လိုင်စင် (၁)နှစ်  ၃၀၀၀
''က-၁"လိုင်စင် (၂)နှစ်  ၅၀၀၀
''က"လိုင်စင် (၅)နှစ်  ၁၂၀၀၀
''ခ"လိုင်စင် (၅)နှစ်  ၅၀၀၀
''ဂ"လိုင်စင် (၅)နှစ်  ၆၀၀၀၀
''ဃ"လိုင်စင် (၃)နှစ်  ၆၀၀၀၀
''င"လိုင်စင် (၃)နှစ်  ၇၅၀၀၀
''ဌ""ဟ"လိုင်စင် (၅)နှစ်  ၃၀၀၀၀
"ယာဉ်အကူလက်မှတ်" (၅)နှစ်  ၁၅၀၀၀
"အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်" (၁)နှစ်  ၁၅၀၀၀၀
"နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ ခ လိုင်စင်ပြောင်း" (၅)နှစ်  ၁၅၀၀၀၀
"ယာယီမောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်" (၁)နှစ်  ၁၀၀၀၀၀