ဉီးစီးဌာန၊  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

သတင်းထုတ်ပြန်သည့် ရက်စွဲ ၊  

 

 

မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှုမရှိစေရေး

 

၁။မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှုမရှိစေရေးအား တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများအရ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည် - 

(က) တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် "မော်တော်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်ခြင်း(သို့) သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းအောက် လျော့၍ မောင်းနှင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ" ဟူ၍ ပြဌာန်းထားပါသည်။
(ခ)
တည်ဆဲ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၄၃ တွင် အမြန်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပြဌာန်ထားပါသည် -
နည်းဥပဒေ ၁၄၃။ (က) လမ်းအခြေအနေကောင်းလျှင် သာမန်အားဖြင့် မြို့၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မှု အမြန်နှုန်းကို တစ်နာရီလျှင် ၄၈ ကီလိုမီတာ (၃၀ မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊ မြို့၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပ၌ မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၈၀ ကီလိုမီတာ (၅၀) မိုင်နှုန်းထက်ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။
နည်းဥပဒေ ၁၄၃။ (ခ)  နောက်တွဲပါသောယာဉ် (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ပေါက်ကွဲတတ်သော ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သောယာဉ်အတွက် အမြန်နှုန်းကို မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ တစ်နာရီလျှင် ၃၂ ကီလိုမီတာ (၂၀)မိုင်ထက်ပို၍လည်းကောင်း၊ မြို့၏နယ်နမိတ်ပြင်ပ၌ မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၅၆ ကီလိုမီတာ (၃၅ မိုင်)ထက် ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။
နည်းဥပဒေ ၁၄၃။ (ဂ) ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့သည် လမ်းအခြေအနေအရ အမြန်နှုန်းများကို နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့် (ခ)ပါ ပြဌာန်းချက်များအတွင်း လိုအပ်သလို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
နည်းဥပဒေ ၁၄၃။ (ဃ) မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ယာဉ်ကြော (၃)ခုစီရှိပါက လက်ဝဲစွန်းယာဉ်ကြောတွင် တစ်နာရီလျှင် ၆၄ ကီလိုမီတာ(၄၀)မိုင်အထိ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည်။
နည်းဥပဒေ ၁၄၃။ (င) ယာဉ်မောင်းသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မိမိယာဉ်ကို မမောင်းနှင်ရ။

၂။ မော်တော်ယာဉ်များ သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်ပို၍ မောင်းနှင်မှုမရှိရေး စီမံချက်အား မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီ၏ ဦးဆောင်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် (၉.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ (၃၁.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပညာပေးကာလအဖြစ် သတ်မှတ်၍ အသိပညာပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပြီး (၁.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော ယာဉ်များအား တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီမှ ညွှန်ကြားထားပါသည်။