အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်

 

ဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

  

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : အခြေခံပညာဦးစီးဌာန