မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

mcdc

ဦးစီးဌာန၊ မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ဝန်ကြီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

  

မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ