မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

 Category:  စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန

 

မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ တွင် အောက်ဖော်ပြပါ စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်-

 
  (က) မြို့ပြဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (ခ) သောက်သုံးရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (ဂ) သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း-  
    (၁) သန့်ရှင်းရေး၊ သာယာလှပရေးနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
    (၂) မိလ္လာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (ဃ) 
လမ်းမီးပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်မှုရရှိရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ရွေ့ ပါ၀င်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (င)
 ဈေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း-  
     ၁)    စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ဈေးများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊   
     ၂)    ပုဂ္ဂလိကပိုင်စျေးများကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
     ၃)    တိရစ္ဆာန်ပွဲစျေးများကို တည်ထောင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
     ၄)    လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (စ) မုန့်ဖိုများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဆ) အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဇ)
မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (စျ) တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း-  
    ၁) ခြေနှစ်ချောင်း တိရစ္ဆာန်များအား စားသုံးရန် သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသားရောင်းချခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ 
    ၂) သားသတ်ရုံများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်များအား စားသုံးရန် သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသားရောင်းချခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ 
    ၃) မြို့စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစ္ဆာန်များ ထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန် အသေကောင်များကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းစေခြင်း၊ 
  (ည)
ကူးတို့လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊  
  (ဋ)
အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဌ) 
အနှေးယာဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊  
  (ဍ) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်များသွားလာခြင်း ၊ ရပ်နား ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဎ) 
လမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း-  
    ၁) လမ်း၊ တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ 
    ၂) လမ်းအသုံးချမှုသတ်မှတ်ခြင်း၊ လမ်းအမည်၊ လမ်းအမှတ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ 
  (ဏ) အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း-  
    ၁) စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ 
    ၂) စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ 
    ၃) စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခွင့်ပြုခြင်း၊ 
    ၄) အဆောက်အအုံအမှတ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ 
  (တ) ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အဦများနှင့် အဆောက်အအုံများဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သည့် အင်အား အသုံးပြု၍ ဖျက်သိမ်း ဖယ်ရှားခြင်း၊  
  (ထ)
တည်းခိုခန်းများ၊ အခန်းလိုက် ငှားသော အဆောက်အအုံများ၊ ဘော်ဒါဆောင်များ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာနှင့် တည်းခိုခန်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊  
  (ဒ) ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ကပ်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဓ)
လေလွင့်သွားလာနေသော လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း-  
    ၁)  လေလွင့်သွားလာနေသော ရူးသွပ်သူ၊ ကုဌနူနာရောဂါ စွဲကပ်သူနှင့် တောင်းရမ်းစားသူများကို စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းအလို့ငှာ  သက်ဆိုင်ရာသို့ အပ်နှံခြင်း၊ 
    ၂)  လေလွင့်သွားလာနေသော တိရစ္ဆာန်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊  
  (န)
ပန်းဥယျာဉ်ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ ရေချိုးဆိပ်၊ အပန်းဖြေနေရာများ တည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊  
  (ပ)
သုသာန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း-  
    ၁)  သုသာန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် သင်္ဂြိုဟ်စက်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊  
    ၂)  အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သုသာန်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းသည့် သုသာန်မြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခြင်း၊ အခြားနည်း အသုံးပြုစေခြင်း၊  
    ၃) သင်္ဂြိုဟ်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ကြီးကြပ်ခြင်း၊  
  (ဖ) အများပြည်သူ အကျိုးပြု အခြားစည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊  
  (ဗ)
အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ၀န်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (ဘ)
ဤဥပဒေအရ ဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် တာ၀န်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
  (မ)
လမ်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုမှု စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။  

 

     
  ရုံးလိပ်စာ 26th street, between 71 & 72 street, Mandalay, Chan Aye Tharsan Township MDY, 100102, Myanmar.
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် 95 2 64754
  အီးမေးလ်လိပ်စာ  
  website လိပ်စာ http://www.mandalaycity.info
     

 လက်ရှိ အချက်အလက် ထည့်သွင်းပြီးသော ဌာနများ

(က)  စျေးနှင့်သားသတ်ဌာန   
(ခ)  အခွန်ဌာန
(ဂ)  အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာန
(ဃ)  သန့်ရှင်းရေးဌာန
(င) ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန
(စ) မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
(ဆ) ပန်းဥယျာဉ်နှင့် ကစားကွင်းများဌာန
(ဇ) စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန
(ဈ) လမ်းတံတားဌာန
(ည) စီမံရေးရာဌာန
(ဋ) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန