မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားမိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

‌မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                                       ရက်စွဲ/အချိန် ၂၁- ၉-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆:ဝဝ ချိန်

စဉ် Hotel Quarantine
ပြုလုပ်သည့်နေရာ
ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ - ၈၄ ၁၂၈ -  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ ၄၂ ၄၆ ၁၀၂ ၄၂  
Ayarwaddy River View Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၂၀၀ ၁၃၂ ၆၈ - ၁၃၂  
Hotel Hazel ၊ မန္တလေးမြို့ ၁၉၀ ၇၁ ၁၁၉ - ၇၁  
Eastern Palace Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၆၀ ၅၄ - ၅၄  
Hotel Perfect ၁၅၀ ၂၄ ၁၂၆ - ၂၄  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ ၅၈ ၈၇  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
Hotel-99 ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၂၀ ၁၈ ၂၀  
၁၀ ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀ ၁၃ ၁၃  
၁၁ ဗလ(တည်းခိုခန်း)၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀ - ၂၀ -  
၁၂ အင်ပါယာ(တည်းခိုခန်း)၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ ၄၅ - ၄၅ ၁၁ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၉၈၄ ၃၄၃ ၆၄၁ ၃၅၉ ၃၄၃  

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                                       ရက်စွဲ/အချိန် ၂၁- ၉- ၂ဝ၂ဝ/ ၁၆:ဝဝ ချိန်

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၅၆၁ ၁၄၈ ၄၁၃ ၃၅၅၀ ၁၄၈  
ပြင်ဦးလွင် ၃၅ ၂၈၉၂ ၆၇၂ ၂၂၂၀ ၅၅၁၁ ၆၇၂  
ကျောက်ဆည် ၃၅ ၈၁၂ ၁၈၉ ၆၂၃ ၃၆၉၀ ၁၈၉  
မြင်းခြံ ၅၉ ၂၀၃၅ ၄၉၃ ၁၅၄၂ ၄၃၉၄ ၄၉၃  
မိတ္ထီလာ ၁၇၁ ၆၂၆၅ ၉၁၆ ၅၃၄၉ ၅၈၆၄ ၉၁၆  
ရမည်းသင်း ၁၃ ၁၂၄၉ ၁၀၁ ၁၁၄၈ ၅၀၂၅ ၁၀၁  
ညောင်ဦး ၄၇ ၁၂၂၆ ၁၉၄ ၁၀၃၂ ၁၇၅၄ ၁၉၄  
  တိုင်းချုပ် ၃၆၃ ၁၅၀၄၀ ၂၇၁၃ ၁၂၃၂၇ ၂၉၇၈၈ ၂၇၁၃