မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

‌မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                       

                                     ရက်စွဲ/အချိန် ၁၄-၉-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ပြုလုပ်သည့်နေရာ ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ ၂၈ ၅၆ ၁၀၀ ၂၈  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ ၄၈ ၄၀ ၉၃ ၄၈  
Ayarwaddy River View Hotel (MDY) ၂၀၀ ၁၃၁ ၆၉ - ၁၃၁  
Hotel Hazel ၃၀ ၂၈ -  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ - ၆၃ ၈၇ -  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
Hotel-99 ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၂၀ ၁၃ ၁၄  
ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂ဝ ၁၉  
ဗလ(တည်းခိုခန်း)၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀ - ၂၀ -  
၁၀ အင်ပါယာ(တည်းခိုခန်း)၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ ၄၅ - ၄၅ ၁၁ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၆၁၄ ၂၁၇ ၃၉၇ ၃၁၆ ၂၁၇  


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ရက်စွဲ/အချိန် ၁၄-၉-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၈၈၃ ၁၀၆ ၇၇၇ ၃၄၄၅ ၁၀၆  
ပြင်ဦးလွင် ၃၅ ၂၈၀၁ ၈၄၁ ၁၉၆၀ ၅၀၉၆ ၈၄၁  
ကျောက်ဆည် ၃၉ ၈၆၅ ၁၇၀ ၆၉၅ ၃၆၃၆       ၁၇၀  
မြင်းခြံ ၄၂ ၁၆၀၆ ၇၄၇ ၈၅၉ ၃၉၄၇ ၇၄၇  
မိတ္ထီလာ ၁၇၀ ၆၀၀၀ ၈၆၁ ၅၁၃၉ ၅၆၂၃ ၈၆၁  
ရမည်းသင်း ၁၉ ၁၆၂၄ ၁၂၄ ၁၅၀၀ ၄၉၇၅ ၁၂၄  
ညောင်ဦး ၅၁ ၁၃၈၇ ၂၇၁ ၁၁၁၆ ၁၆၁၆ ၂၇၁  
  တိုင်းချုပ် ၃၆၁ ၁၅၁၆၆ ၃၁၂၀ ၁၂၀၄၆ ၂၈၃၃၈ ၃၁၂၀