မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    ရက်စွဲ/အချိန် ၁၄-၆-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ပြုလုပ်သည့်နေရာ ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ - ၈၄ ၅၇ -  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ - ၈၈ ၇၆ -  
ရာဇဂြိုလ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၄၂ - ၄၂ - -  
လောကသစ္စာဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၉ဝ - ၉ဝ - -  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ ၃၂ ၃၁ ၅၅ ၃၂  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂ဝ - ၂ဝ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၄၃၁ ၃၂ ၃၉၉ ၁၉၃ ၃၂  


 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ရက်စွဲ/အချိန် ၁၄-၆-၂ဝ၂ဝ/၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၂၃ ၁၉၇၃ ၄၂၄ ၁၅၄၉ ၁၅၆၂ ၄၂၄  
ပြင်ဦးလွင် ၁ဝ၃ ၅၀၂၃ ၁၄၅၉ ၃၃၅၆၄ ၁၉၄၀ ၁၄၅၉  
ကျောက်ဆည် ၃၅၆ ၈၆၈၃ ၂၅၈ ၈၄၂၅ ၂၇၁၉ ၂၅၈  
မြင်းခြံ ၃၂၃ ၆၃၉၃ ၁၄၈ ၆၂၄၅ ၃၅၆၀ ၁၄၈  
မိတ္ထီလာ ၃၄၆ ၁၅၆၇၄ ၁၄၂ ၁၅၅၃၂ ၄၈၃၂ ၁၄၂  
ရမည်းသင်း ၂၅၄ ၁၁၃၅၉ ၂၃၄ ၁၁၁၂၅ ၄၅၃၉ ၂၃၄  
ညောင်ဦး ၂၂၁ ၈ဝဝ၁ ၁၂၁ ၇၈၈၀ ၁၃၅၉ ၁၂၁  
  တိုင်းချုပ် ၁၆၂၇ ၅၇၁၀၆ ၂၇၈၆ ၅၄၃၂၀ ၂ဝ၅၁၁ ၂၇၈၆