ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာနတွင် ဦးစီးဌာန (၄)ခု ရှိပါသည်။

(၁) လမ်းဦးစီးဌာန
(၂) - ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(၃) - မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(၄) - အဆောက်အဦ အထူးအဖွဲ့(၆)