မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားမိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

‌မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ရက်စွဲ/အချိန် ၁၁-၆-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ပြုလုပ်သည့်နေရာ ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ - ၈၄ ၅၇ -  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ - ၈၈ ၇၆ -  
ရာဇဂြိုလ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၄၂ - ၄၂ - -  
လောကသစ္စာဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၉ဝ - ၉ဝ - -  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ ၃၃ ၃ဝ ၅၄ ၃၃  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂ဝ - ၂ဝ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၄၃၁ ၃၃ ၃၉၈ ၁၉၂ ၃၃  


 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                       ရက်စွဲ/အချိန် ၁၁-၆-၂ဝ၂ဝ/၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၂၇ ၂၁၈၁ ၂၅၂ ၁၉၂၉ ၁၅၄၈ ၂၅၂  
ပြင်ဦးလွင် ၁ဝ၃ ၄၉၁၈ ၁၄၆၉ ၃၄၄၉ ၁၈၉၃ ၁၄၆၉  
ကျောက်ဆည် ၃၄၅ ၈၅၃၂ ၃၄၁ ၈၁၉၁ ၂၆၂၈ ၃၄၁  
မြင်းခြံ ၃၂၃ ၆၃၉၃ ၁၅၉ ၆၂၃၄ ၃၅၂၉ ၁၅၉  
မိတ္ထီလာ ၃၄၆ ၁၅၆၇၄ ၁၈၄ ၁၅၄၉ဝ ၄၇၇ဝ ၁၈၄  
ရမည်းသင်း ၂၅၄ ၁၁၃၅၉ ၂၇၇ ၁၁ဝ၈၂ ၄၄၈၃ ၂၇၇  
ညောင်ဦး ၂၂၁ ၈ဝဝ၁ ၁၅ဝ ၇၈၅၁ ၁၃၂၅ ၁၅ဝ  
  တိုင်းချုပ် ၁၆၁၉ ၅၇ဝ၅၈ ၂၈၃၂ ၅၄၂၂၆ ၂ဝ၁၇၆ ၂၈၃၂