မန္တလးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19နှင့်ပတ်သတ်၍ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ 

‌မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                

   ရက်စွဲ/အချိန် ၁၀-၆-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆:ဝဝ ချိန်

စဉ် Hotel Quarantine
ပြုလုပ်သည့်နေရာ
ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ - ၈၄ ၅၇ -  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ - ၈၈ ၇၆ -  
ရာဇဂြိုလ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၄၂ - ၄၂ - -  
လောကသစ္စာဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၉၀ - ၉၀ - -  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ ၃၃ ၃၀ ၅၄ ၃၃  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀ - ၂၀ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၄၃၁ ၃၃ ၃၉၈ ၁၉၂ ၃၃  

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                

ရက်စွဲ/အချိန် ၁၀-၆-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆:ဝဝ ချိန်

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၅၉ ၂၉၁၀ ၂၁၀ ၂၇၀၀ ၁၅၃၈ ၂၁၀  
ပြင်ဦးလွင် ၁၀၃ ၄၉၁၈ ၁၄၇၇ ၃၄၄၁ ၁၈၈၀ ၁၄၇၇  
ကျောက်ဆည် ၃၄၅ ၈၅၃၂ ၃၉၀ ၈၁၄၂ ၂၅၇၉ ၃၉၀  
မြင်းခြံ ၃၂၃ ၆၃၉၃ ၁၇၃ ၆၂၂၀ ၃၅၀၉ ၁၇၃  
မိတ္ထီလာ ၃၄၆ ၁၅၆၇၄ ၂၀၁ ၁၅၄၇၃ ၄၇၅၁ ၂၀၁  
ရမည်းသင်း ၂၅၄ ၁၁၃၅၉ ၃၀၉ ၁၁၀၅၀ ၄၄၄၃ ၃၀၉  
ညောင်ဦး ၂၂၁ ၈၀၀၁ ၁၁၅ ၇၈၈၆ ၁၃၈၂ ၁၁၅  
  တိုင်းချုပ် ၁၆၅၁ ၅၇၇၈၇ ၂၈၇၅ ၅၄၉၁၂ ၂၀၀၈၂ ၂၈၇၅