တိုင်း စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

 

Category:စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆောင်ပုဒ်        -    “ အသစ်တည်ဆောက် အဟောင်းပြုပြင် မြို့နယ်စည်ပင် ”

လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

၁။ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာမိမိတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသောအစီအမံများချမှတ်ကာမိမိတို့၏ အင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များသည် မိမိတို့ကောက်ခံရရှိသော၀င်ငွေဖြင့် လမ်း၊ တံတား၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး လုပ်ငန်း များကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးရသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့(၂၂)ဖွဲ့အားအနီးကပ်ကြီးကြပ် လျက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ၀င်ငွေလျာထားချက်များ ပြည့်မီစွာကောက်ခံရေး၊ တိမ်မြှုပ်နေသောအခွန်၊ အခ၊ အကောက်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ကောက်ခံရေး၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေး ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 ၂။

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေများကိုပြဌာန်းခဲ့ပါသည်-

(က)   ၁၉၉၃ခုနှစ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ (၅/၉၃)အား (၉.၄.၂၀၁၅)ရက်နေ့ ပြည်ထေင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၂၂)ဖြင့် ရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ခ)    ၁၉၉၇ခုနှစ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂/၉၇)
(ဂ)    ၁၉၈၅ခုနှစ် ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန် ကျော်နင်းမှုဥပဒေ
  (ဃ)    ၁၉၅၄ခုနှစ် ကိုယ်ပိုင်စျေးများကိုဒေသန္တရအဖွဲ့ပိုင် ပြုလုပ်ခြင်းဥပဒေ
  (င)    ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၈)ရက်နေ့တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေအဖွဲ့များ ဥပဒေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
  (စ)   ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအားမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်    ၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
 ၃။ ထို့အပြင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ (၇.၄.၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး၀န်ကြီးဌာနအတွက် နည်းဥပဒေ(၉)ခုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်-
  (က)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၀င်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (ခ)     လမ်း၊ တံတားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (ဂ)     ကူးတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (ဃ)    တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်များသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (င)     စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနည်းဥပဒေ၊
  (စ)     စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်စျေးများ၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးများ၊ ကျွဲ၊ နွား ပွဲစျေးများနှင့် လမ်းဘေးစျေးဆိုင်များဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (ဆ)    စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (ဇ)     ယာဉ်များ၊ လူစီးနှင့် ၀န်တင်တိရစ္ဆာန်များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊
  (စျ)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ။
 ၄။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေပုဒ်မ ၂၄တွင် အောက်ဖော်ပြပါ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်-
  (က)    မြို့ပြဆိုင်ရာစီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  (ခ)     သောက်သုံးရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 

(ဂ)      သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း- 

          (၁)    သန့်ရှင်းရေး၊ သာယာလှပရေးနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
          (၂)    မိလ္လာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

  (ဃ)   လမ်းမီးပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်မှုရရှိရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ရွေ့ ပါ၀င်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 

(င)     ဈေးနှင်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်း-

         (၁)    စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်ဈေးများတည်ထောင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
         (၂)    ပုဂ္ဂလိကပိုင်စျေးများကိုတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
         (၃)    တိရစ္ဆာန်ပွဲစျေးများကိုတည်ထောင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
         (၄)    လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊

  (စ)   မုန့်ဖိုများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် 
  (ဆ)  အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သောလုပ်ငန်းများအားကြီးကြပ်ခြင်း၊
  (ဇ)   မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 

(စျ)    တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း-

        (၁)    ခြေနှစ်ချောင်းတိရစ္ဆာန်များအားစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊အသားရောင်းချခြင်းကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊
        (၂)    သားသတ်ရုံများတည်ထောင်ခြင်း၊ ခြေလေးချောင်းတိရစ္ဆာန်များအားစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသားရောင်းချခြင်းကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊
        (၃)    မြို့စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်များထားရှိခြင်း၊ မွေးမြူခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်များကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းစေခြင်း၊

  (ည)   ကူးတို့လုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
  (ဋ)    အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအားကြီးကြပ်ခြင်း၊
  (ဌ)    အနှေးယာဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
  (ဍ)    ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်များသွားလာခြင်း ၊ ရပ်နားခြင်းကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊
 

(ဎ)     လမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း-

         (၁)    လမ်း၊ တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
         (၂)    လမ်းအသုံးချမှုသတ်မှတ်ခြင်း၊ လမ်းအမည်၊ လမ်းအမှတ် သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဏ)   အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း-

         (၁)    စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
         (၂)    စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်း သိမ်းခြင်း၊
         (၃)    စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အအုံများဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခွင့်ပြုခြင်း၊
         (၄)    အဆောက်အအုံအမှတ် သတ်မှတ်ခြင်း၊

  (တ)  ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အဦများနှင့် အဆောက်အအုံများဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်ပါကသင့်လျော်သည့် အင်အားအသုံးပြု၍ ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်း၊
  (ထ)  တည်းခိုခန်းများ၊ အခန်းလိုက်ငှားသောအဆောက်အအုံများ၊ ဘော်ဒါဆောင်များဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာနှင့် တည်းခိုခန်းများစစ်ဆေးခြင်း၊
  (ဒ)   ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ကပ်ထားခြင်းအားခွင့်ပြုခြင်း၊ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 

(ဓ)    လေလွင့်သွားလာနေသောလူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း-

        (၁)    လေလွင့်သွားလာနေသောရူးသွပ်သူ၊ ကုဌနူနာရောဂါစွဲကပ်သူနှင့်တောင်းရမ်းစားသူများကို စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းအလို့ငှာသက်ဆိုင်ရာသို့အပ်နှံခြင်း၊
        (၂)    လေလွင့်သွားလာနေသောတိရစ္ဆာန်များကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

  (န)  ပန်းဥယျာဉ်ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ ရေချိုးဆိပ်၊ အပန်းဖြေနေရာများတည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
  (ပ)  သုသာန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း-
      (၁)    သုသာန်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် သင်္ဂြိုဟ်စက်များတည်ထောင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
      (၂)    အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သုသာန်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းသည့် သုသာန်မြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်း၊ အခြားနည်းအသုံးပြုစေခြင်း၊
      (၃)    သင်္ဂြိုဟ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလိုကြီးကြပ်ခြင်း၊
  (ဖ)  အများပြည်သူအကျိုးပြုအခြားစည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
  (ဗ)  အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ၀န်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  (ဘ) ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်တာ၀န်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  (မ)  လမ်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုမှုစည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များစာရင်း

     
  ရုံးလိပ်စာ - ၂၆လမ်းနှင့် မြို့ပတ်လမ်းထောင့်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂ ၅၇၀၀၂၊ ၅၇၀၀၃၊ ၅၇၀၀၄၊  ၅၇၀၀၅
  အီးမေးလ်လိပ်စာ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ -
  ဖုန်းနံပါတ်  - ၀၂-၅၇၀၀၂၊ ၅၇၀၀၃၊ ၅၇၀၀၄၊ ၅၇၀၀၅

 

Eservices   Topics
 
News