ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

 

Category: စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 ဌာနဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သမိုင်းကြောင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂၁/၂၀၁၂) သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် အရ  နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိစည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ် အရာထမ်: (၁၀၅)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၂၉၁)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၃၉၆)နေရာ၊ ဌာနခွဲ(၆)ခုဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလူထုဗဟိုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရေးနှင့်ကျေးလက် ဒေသပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်(၁၁-၇-၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အဝေးအမှတ်စဉ်(၂၂/၂၀၁၃)သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)အား၊ အရာထမ်း(၁၂၇)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၃၆၉)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၄၆၉)နေရာ၊ ဌာနခွဲ(၈)ခုအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၄)ရုံး၊ ပြည်နယ် ရုံးခွဲ(၂)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၆၀)ရုံးနှင့် မြို့နယ်(၂၈၄)ရုံးတို့ကို ခွင့်ပြုအရာထမ်း (၁၀၄၇) နေရာ၊ အမှုထမ်း(၁၀၄၂၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၁၁၄၇၃)နေရာဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၆၇/၂၀၁၃)အရ "မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန"အား" မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန"အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်မှ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်(၃−၇−၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်း အဝေး အမှတ်စဉ်(၁၃/၂၀၁၄)သဘောတူညီချက်အရ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတိုင်းရုံး(၁)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၂)ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး(၈)ရုံးအား အရာထမ်း(၄၆)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၃၇၉)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၄၂၅) နေရာဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်ရုံး(၁၅)ရုံး၊ ပြည်နယ်ရုံးခွဲ(၂)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၆၂)ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး(၂၉၃)ရုံး၊အရာထမ်း(၁၀၉၃)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၁၀၈၀၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၁၁၈၉၈)နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။

(၁၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး မှ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ခရိုင်ရုံး(၆)ရုံး တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် မိုင်းဖြတ်ခရိုင် ကျေးလက်ရုံးဖွဲ့စည်းပုံအား ဖျက်သိမ်းခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အပါအဝင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၅)ရုံး၊ ပြည်နယ်ရုံးခွဲ(၂)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၆၇)ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး(၂၉၂)ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာတို့အား အရာထမ်း(၁၁၃)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၁၀၉၁၀)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၁၂၀၂၃)နေရာဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

ယခင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပေါင်းစပ်၍ အစိုးရသစ် လက်ထက်(၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော "စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန" ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
   
     

 မျှော်မှန်းချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်(Vision)မှာ စဉ်ဆက် မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်နှင့်အညီ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန် မျှော်မှန်းပါ သည်။

 

ရည်မှန်းချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ-

(၁) ကျေးလက်အခြေခံ အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်အသက် မွေး ဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကျေးလက် နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်၊
(၂) ဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မား ရေး၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ဆောင်ရန်၊
(၃)

လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများမှ အခြေခံ လူမှုစီးပွား အဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲနိုင် စေရန်။

 

မူဝါဒ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ--

(၁) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အတွက် ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းများအပါအဝင် ကျေးလက်လမ်း တံတားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ကျေးလက်သောက်သုံးရေရရှိရေး လုပ်ငန်း များ၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပြင်ပကျေးလက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၃)

ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေ တိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဘဏ္ဍာငွေ အရင်းအမြစ်ရရှိစေရန်၊ အရင်းမပျောက်လည်ပတ် ရန်ပုံငွေ(Revolving Fund)၊ လူထုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေ(Block Grant)များ ထူထောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၄)

ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကို အထောက် အကူပြုဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ၊ စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)

အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝအန္တရယ်ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသောကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် ကျေးလက်အိမ်ရာ များ၊ ယင်လုံအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်သွားမည်။

(၆)

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၇)

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် သက်ဆိုင်သူများ(Stake-holder)အားလုံးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်။

 

လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ

(၁) (က) ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာများအားလုံး၌ ရာသီမရွေး ဆက်သွယ်သွားလာ နိုင်မည့် အဓိက လမ်းမကြီး အနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရေးရည်မှန်း၍ ကျေးလက်လမ်းတံတားများဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲ အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) ဒေသအလိုက်အကျိုးရှိမည့်ကျေးလက်ရေရရှိရေးစီမံကိန်းများကိုအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။
(၃)

ကျေးလက်သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် အသိပညာပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၄)

အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံချက်နှင့်အညီ မဟာဓာတ်အား လိုင်း ပြင်ပကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)

ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း ရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၆)

ကျေးလက်မီးလင်းရေးကဏ္ဍတွင် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်း (Mini-Grid)ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများရေးဆွဲ ပြဌာန်းသွားမည်။

(၇)

အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ကျေးလက် အိမ်ရာများ၊ ကျေးလက်အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်သွားမည်။

(၈)

ကျေးလက်ဒေသ၌အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၉)

ကျေးလက်နေပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေ တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြင့် အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Revolving Fund) ထူထောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၁၀)

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သွားမည်။

(၁၁)

သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊နည်းပညာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် အစီအမံများရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်။

     
  ရုံးလိပ်စာ

- ၆၈လမ်း၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်း၊ စွယ်တော်ဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်၊ အမရပူရမြို့နယ်

  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂ ၅၁၅၅၁၄၇
  ဖက်စ်ဖုန်း - ၀၂ ၅၁၅၅၁၄၈ ၅၁၅၅၁၄၉
   အီးမေးလ်လိပ်စာ - mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
   Website -

 

Eservices   Topics
 
News  
No tagged items found