Categories

              Categories ဆိုသည်မှာ "၀န်ကြီးဌာနများ" ကို ရည်ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်၍ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဉီးစီးဌာနများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

 

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနမျာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးအမည် − ဦးမျိုးအောင်

Agencies ( 23 )

 

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနမျာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးအမည် - ဦးမျိုးအောင်

Agencies ( 3 )

 

အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးအမည် −ဦးယဉ်ထွေး

Agencies ( 2 )

 

ပြည်ထောင်စုဥပဒေချုပ်ရုံး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုဥပဒေချုပ်ရုံးအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်အမည် − ဦးမြင့်အောင်

Agencies ( 1 )