ဉီးစီးဌာန၊  အမှတ်( ၂ )သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

ဝန်ကြီးဌာန၊  သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန

သတင်းထုတ်ပြန်သည့် ရက်စွဲ ၊  ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့

 

 

မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

 

ရွှေနှင့် သတ္တုခိုးတူးနေမှုများ ကာကွယ်၊ တားဆီး၊ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် သတ္တုတွင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန်အချက်များ အသိပေးခြင်း

          သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်၏ (၆-၂-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၀၀/ရွှေဖက်စပ်(တရားမဝင်)/၂၀၁၇အရ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွင်းတွင် ရွှေနှင့်သတ္တုခိုးတူးနေမှုများအား ကာကွယ်၊ တားဆီး၊ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် သတ္တုတွင်းဆိုင်ရာ အသေးစားရွှေလုပ်ကွက်များ လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဆောင်ရန်အချက်များနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရှောင်ရန်အချက်များကို သတ္တုတွင်းဧရိယာအတွင်းနှင့် ၎င်းဧရိယာမှ နီးစပ်သောမြို့ရွာများ၌ အများပြည်သူများသိသာမြင်သာမှုရှိအောင် ဗွီနိုင်းများချိတ်ဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

သတိပေးတားမြစ်ချက်(ရှောင်ရန်အချက်များ)

မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ

၃၀။    (က)    မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ အောက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် တစ်ဆယ်နှစ်ထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်သိန်း ၅၀ထိဖြစ်စေ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-

(၁) သတ္တုရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း(သို့မဟုတ်) ဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်း
(၂)
စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း(သို့မဟုတ်) ဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်း
(၃)
ကျောက်ရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း(သို့မဟုတ်) ဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်း
(၄)
ကျောက်ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဓါတ်သတ္တုဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
(၅)

ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှအပ ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း

(ခ)    မည်သူမဆို လက်လုပ်လက်စား ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ဓါတ်သတ္တု ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးတစ်လမှ အများဆုံး (၃)လထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းထိဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၃၀-က။    မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ထပ်မံကျူးလွန်ပါက တစ်ဆယ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့် အပြင် ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်(၁၀)သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း(၅၀)ထိ ချမှတ်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအား ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့ တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ယခင်ရှိပြီးဖြစ်သည့် ၁၉၉၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းထားသော မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေပါ အချက်အချို့ကို ‌ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်ထားသည့်အချက်များမှ အများပြည်သူများ၊ သတ္တု တူးဖော်လုပ်ကိုင်နေသူများ သိသင့်သိထိုက်သည့် အချက်အချို့ကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ကောက်နှုတ်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

Form Download:

မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမှ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

 

အမှတ်( ၂ )သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ၏ News များ