ဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

  

မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 


Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန