ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့်


တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)